Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

 VÍME VŠICHNI, KAM MÁME VOLAT V TÍSNI?

Stanete se účastníky dopravní nehody, spatříte požár v lese, jste svědkem přepadení. Rádi byste pomohli… Jaké číslo ale vytočit?

V ČR jsou čísla tísňových linek pevně stanovena:

            150        Hasičský záchranný sbor

            155        Zdravotnická záchranná služba

            156        Městská policie

            158        Policie ČR

            112        Jednotné evropské číslo tísňového volání

 

Mezinárodní tísňové číslo 112

Je určeno především pro zahraniční návštěvníky, turisty, pro zahraniční studenty, cizince, kteří na území naší republiky pobývají dlouhodobě. Systém příjmu tísňových volání je u nás ve srovnání s evropskými zeměmi na vysoké úrovni. V současné době je k dispozici 14 telefonních center pro příjem tísňového volání 112, kde pracují vyškolení operátoři schopni vyhodnotit zprávu volajícího a okamžitě ji předat příslušným složkám integrovaného záchranného systému (IZS). Hovory jsou přijímány zejména v češtině, němčině a angličtině. Pro česky hovořícího občana je ale nejvýhodnější, pokud podle druhu mimořádné události využije některého z národních čísel tísňového volání - 150, 155, 158, 156.

        V Moravskoslezském kraji jsme navíc o další krok napřed. V Ostravě je v plném provozu již od roku 1995 tzv. Centrum tísňového volání (CTV), kde na jednom pracovišti sedí pohromadě operátoři všech tísňových linek. Na toto pracoviště je směřována i tísňová linka 112 z území celého kraje. Tímto se doba mezi přijetím tísňové zprávy a vysláním pomoci na místo události citelně zkrátila.

Kam se při vytočení tísňového čísla dovoláte:

• linka 150 – z pevného telefonu na operační a informační středisko hasičského záchranného sboru do bývalých okresních měst (Bruntál, Frýdek - Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a CTV Ostrava). Z mobilního telefonu se dovoláte z kteréhokoliv místa v kraji na CTV Ostrava. Budete okamžitě spojeni na příslušné operační středisko nebo operátor zajistí vyslání pomoci na místo události.

• linka 155 - pevný telefon - dovoláte se na operační středisko zdravotnické záchranné služby v Bruntálu, Frýdek - Místku, Havířově, Karviné, Krnově, Novém Jičíně, Opavě, Třinci, Vítkově a do CTV Ostrava. Mobilní telefon - CTV Ostrava (viz linka 150).

• linka 156 - pevný telefon - příslušná služebna městské policie ve městě, ze kterého je voláno, popř. ze spádové oblasti. Mobilní telefon: CTV Ostrava přijímá volání z Ostravy, z Havířova, Karviné, Orlové, Bohumína a Hlučína, Opava přijímá volání z Opavy, Nový Jičín přijímá volání z Nového Jičína, Kopřivnice a Studénky, Bruntál přijímá volání z Bruntálu a nejbližšího okolí, Krnov přijímá volání z Krnova a nejbližšího okolí, Frýdek Místek přijímá volání z Frýdku Místku a z okolních obcí, zejména z Frýdlantu nad Ostravicí, Třinec přijímá volání z Třince a z Českého Těšína a Jablunkova.

• linka 158 - z pevného i mobilního telefonu se dovoláte na operační středisko Policie ČR v bývalých okresních městech. V současné době je v Ostravě budováno tzv. Integrované bezpečnostní centrum. V případě rozsáhlých událostí a krizových situací zde budou připraveny prostory pro práci krizových štábů kraje a města Ostravy. Toto u nás i v zahraničí ojedinělé pracoviště by mělo být uvedeno do provozu v roce 2008.

Zásady při volání na tísňovou linku: operátorům sdělte co se stalo, včetně rozsahu, přesné místo události, vaše jméno a příjmení, číslo telefonu, ze kterého voláte a další informace podle pokynů dispečera. Linky tísňového volání jsou zřízeny pro přijetí nouzových hovorů. Jejich zneužití je trestné, ale zejména - následkem může být oddálení pomoci lidem, kteří ji nutně potřebují! Uživatelé mobilního telefonu mnohdy nevědí, že „volání SOS“, které se na telefonech zobrazuje, je volání na linku 112 v tísni! Nejedná se o volání operátorovi při problémech s telefonem!

 

POŽÁRNÍ BEZEPČNOST PŘI AKCÍCH S VĚTŠÍM POČTEM OSOB

Koncem ledna začíná společenská sezóna plesů. Povinnosti organizátorů plesů i jiných obdobných akcí jsou v předpisech upraveny a s vyšším počtem účastníků se nároky na zajištění požární bezpečnosti přiměřeně zvyšují. Tyto akce se mohou konat jen ve stavbách, které jsou k takovému účelu určeny, tj. ve stavbách, pro které byl při jejich projektování a realizaci řešen a zabezpečen dostatečný počet a kapacita únikových cest a další požadavky požární bezpečnosti, a které byly pro pořádání plesů a podobných akcí zkolaudovány stavebním úřadem. V průběhu akce jsou organizátoři povinni zabezpečit především dostatek trvale volných otevíratelných únikových východů, dbát na jejich označení, mít dostatek hasebních prostředků, proškolené preventivní požární hlídky a pořadatele.

        Pokud jsou instalovány hořlavé dekorace, realizována vystoupení s otevřeným ohněm apod., musí organizátor provést další preventivní opatření. Je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs (např. vodík, acetylén). Takto naplněné balónky nesmí být používány ani jako výzdoba. Pod strop a podhledy nelze umístit výzdoby a textilie, po kterých se požár šíří a které jako hořící odpadávají a odkapávají. Povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob (ve většině případů jde o účast více než 200 osob) jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006 (viz http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále v obecně závazných vyhláškách obcí. Při akcích, definovaných jako akce s větším počtem osob, je organizátor povinen zpravidla zřídit preventivní požární hlídku již před zahájením akce a zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany seznámení členů preventivní požární hlídky s charakterem objektu, zejména s únikovými východy, rozmístěním hasících přístrojů a dalšími povinnostmi pro zabezpečení požární ochrany pořádané akce. Doporučujeme, aby do preventivních požárních hlídek byli začleňováni přednostně členové profesionálních a dobrovolných hasičských jednotek. Provozovatel činnosti, tj. pořadatel akce, je povinen nezahajovat akci při zjištění nedostatků v dodržování podmínek požární bezpečnosti, které nelze odstranit před jejím zahájením, akci přerušit a ukončit při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru a zejména v případě znemožnění úniku nebo evakuace osob.

        Nelze zapomenout, že organizátoři akcí mají povinnost odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu seznámit účastníky akce i účinkující se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany, zejména s vysměrováním únikových cest, označením únikových východů, popřípadě vyznačením zákazů kouření nebo kuřáckých koutků, umístěním hasících přístrojů apod. Účastníci akce jsou povinni stanovené pokyny respektovat. Pokud se zúčastníte obdobné společenské akce, informujte se ozákladních bezpečnostních opatřeních stanovených jejím organizátorem. Jde oživot a zdraví Vás a Vašich blízkých.

  

VÍME JAK BUDEME VAROVÁNÍ V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ?

Trvalá existence rizik ohrožující životy a zdraví obyvatelstva a jeho majetek vyžaduje zřízení a provozování systému umožňujícího varovat před hrozícími nebo již vzniklými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi a poskytovat prvotní tísňové informace. Jde o souhrn organizačních, technických a provozních opatření zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálné hrozící nebo již vzniklé mimořádné události vyžadující realizaci opatření na ochranu životů a zdraví obyvatelstva kraje. Včasné a správné provedení varování a následného tísňového informování je jednou ze základních podmínek úspěšné realizace opatření na ochranu obyvatelstva a zahájení komunikace orgánů krizového řízení s ohroženým obyvatelstvem. Pro zabezpečení tohoto úkolu je na území Moravskoslezského kraje vybudován a provozován“ Jednotný systém varování a vyrozumění.“ Za základní způsob varování obyvatelstva je považováno vyhlášení varovného signálu. K prostředkům varování patří poplachové rotační (motorové) sirény, elektronické sirény a místní informační systémy s vlastnostmi elektronických sirén (např. obecní rozhlasy). Jedná se o zařízení schopná odvysílat stanovené zvukové varovné signály a verbální informace. V našem kraji je k zabezpečení varování obyvatelstva využíváno 163 elektronických sirén, 443 rotačních sirén a 10 místních informačních systémů (obecních rozhlasů). Jejich spuštění je možno provádět dálkově z vyrozumívacích center nebo místně. Elektronické sirény jako nejmodernější prvky varování mají schopnost odvysílat akustické signály, reprodukovat 7 přednastavených verbálních zpráv z paměti zařízení, poskytovat tísňové informace např. prostřednictvím vestavěného mikrofonu. Elektronické sirény jsou konstruovány tak, aby byly funkční i po výpadku elektrické energie, a to po dobu minimálně 72 hodin. Rovnocenný význam mají i místní informační systémy, které zabezpečují nejen varování při mimořádných událostech, ale i informování obyvatel orgány místní samosprávy. Území kraje je pokryto z 85% varovným signálem vysílaným z různých druhů sirén a místních rozhlasů, přičemž nejsou pokryta pouze neobydlená území.K zabezpečení plošného informování a varování obyvatelstva při vzniku mimořádné události budou dále využívány hromadné sdělovací prostředky, především regionální rozhlasové a televizní vysílání, ale i další vyrozumívací prvky jako mobilní telefony, internetové stránky HZS, telefonické a faxové zprávy. Při hrozbě nebo vzniku mimořádné události je vyhlašován signál „Všeobecná výstraha“. Jedná se o kolísavý tón sirény trvající 140 sekund. U elektronických sirén a místních rozhlasů je signál doplněn o informaci upřesňující druh ohrožení. Pro organizační, technické a provozní zabezpečení varování a vyrozumění jsou vytvořena vyrozumívací centra. Prostřednictvím těchto center realizují obsluhy systému požadavky na varování. Centra jsou umístěna na operačním a informačním středisku IZS kraje v rámci Centra tísňového volání Ostrava, na Krajském ředitelství HZS Moravskoslezského kraje a na pracovištích operačních středisek územních odborů HZS Moravskoslezského kraje. Prostřednictvím těchto vyrozumívacích center lze dálkově ovládat sirény a místní rozhlasy na daném území. K ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí každou první středu v měsíci vždy ve 12 hodin akustická zkouška. Jedná se o trvalý tón sirény po dobu 140 sekund. O této skutečnosti jsou občané informování z hromadných sdělovacích prostředků.

 

VYPALOVÁNÍ SUCHÉ TRÁVY

 Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často přidělává vrásky na čele prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje na mnohých místech záplavy. Po té nastává období, kdy většina z nás vyráží buď za jarním úklidem na zahrádky a nebo na vycházky do přírody …a tady mohou nejen pro hasiče nastat perné chvíle. Především dříve narození spoluobčané, kteří si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstranění staré trávy na zatravněných plochách v okolí rodinných domů se pouštějí do vypalování suchého travního porostu, aniž by si uvědomovali, že nejen porušují zákon, ale ohrožují takovým jednáním své okolí. Totéž týká ve velké míře i chatařů a chalupářů, ti neohrožují jen sebe a svůj majetek, ale vzhledem k obvyklému umístění jejich odpočinkových zařízení v chatových koloniích, v lesích nebo jejich blízkosti, zde hrozí další rozšíření požáru. Není výjimkou, že při vypalování vítr obrátí plameny proti člověku, který se nadechne kouře, propadne panice nebo v kouři ztratí orientaci, v nejhorším případě může být následkem i smrt. Při plošném vypalování porostů zahyne také mnoho živočichů žijících v těchto místech. A přitom zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz vypalování porostů jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše 25 000,-- Kč. Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a předem je oznámit hasičskému záchrannému sboru. Ten může stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč. Rovněž jako rodiče si musíme uvědomit, že jsme ze zákona odpovědni za své děti (do 15 let), a určitě bychom neměli zapomenout je poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na všech místech, které si děti vybírají ke svým hrám a radovánkám. I na tyto případy vzniku požáru zákon pamatuje a postihuje je pokutou až do výše 25 000,-- Kč. I přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích však každoročně dochází ke vzniku požárů způsobených vypalování starých porostů, které často končí tragicky s velkými materiálními škodami a v nejhorším případě ztrátou lidského života. A proto znovu upozorňujeme:

Vypalování suché trávy a porostů je přísně zakázáno!!!

 

HLÁSIČE (DETEKTORY) POŽÁRŮ

Každý z nás si jistě již položil otázku, zda je mé zdraví a můj majetek dostatečně zajištěn proti všem nehodám, které se mohou stát. Pro každého z nás je samozřejmostí mít na vstupních dveřích do domu či bytu zámek nebo celé systémy zámků. Někteří jdou i dál používají elektrický zabezpečovací systém nebo si pořídí hlídacího psa. Je to přirozené, protože nikdo nechce po návratu z práce či dovolené zjistit, že mu byt navštívili nezvaní návštěvníci a odnesli vše, co jim do ruky přišlo. Ale co když bude takovým nevítaným návštěvníkem oheň? Opravdu jsme udělali vše, co bylo v našich silách, abychom ochránili sebe a své blízké? Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí a podceňují drobné nehody, byť i ty mohou vést ke vzniku požáru. I nevhodně odložená cigareta nebo svíčka ponechaná na okamžik bez dozoru dokáže proměnit byt v hořící past naplněnou toxickými zplodinami hoření. Navíc české domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie). Funkční hasicí přístroj by se tedy pro nás měl stát samozřejmostí stejně jako zámek na vstupních dveřích. Účinnost hasicího přístroje je nejvyšší v počáteční fázi požáru, tj. v době, kdy se požár teprve rozhořívá, kdy ještě není zasažena celá místnost a jeho uhašení je nejméně náročné. Z tohoto důvodu je včasné zjištění požáru jedním z nejdůležitějších předpokladů pro účinnou evakuaci osob, zvířat a majetku z prostoru ohroženého požárem a také pro účinný protipožární zásah. Lidské smysly dokáží velice rychle rozpoznat rozvíjející se požár. Může se však stát, že k požáru dojde v době, kdy jsme mimo domov nebo uprostřed noci, když spíme. Navíc se s přibývajícím věkem citlivost lidských smyslů zhoršuje. Tyto okolnosti přispívají k pozdějšímu zjištění požáru a prodlužují dobu evakuace z ohrožených prostor. Z důvodu včasného zjištění požáru a následné evakuace osob z požárem ohrožených prostor doporučuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje instalovat v bytových prostorách autonomní požární hlásiče. Toto zařízení dokáže zjistit požár již v jeho počáteční fázi. Moderní požární hlásiče obsahují v „krabičce“ o průměru cca 12 cm kromě samotného detektoru požáru i optickou a hlavně akustickou signalizaci, která vás v případě požáru spolehlivě vzbudí popř. při vaší nepřítomnosti upozorní sousedy, že u vás něco není v pořádku.Tím získáte dostatečný časový prostor k uhašení počínajícího požáru, popř. k včasnému opuštění ohroženého prostoru a přivolání jednotky hasičského záchranného sboru. Existuje celá řada detektorů požáru pracujících na různých principech. Podle toho, na kterou fyzikální veličinu hlásiče reagují, je dělíme na teplotní, kouřové, vyzařování plamene a speciální. U autonomních detektorů se setkáváme zpravidla s detektory kouřovými, teplotními nebo kombinovanými, které indikují současně oba průvodní jevy požáru. V bytových prostorách se vyskytuje řada materiálů schopných vyvinout při požáru množství toxického kouře. Z tohoto důvodu se instalace kouřových detektorů jeví jako optimální. Hlásič je schopen detekovat kouř vznikající při požáru a již v počáteční fázi požáru nás varovat akustickým a vizuálním signálem. Pokud by vám pouze akustický či optický varovný signál nevyhovoval, pak samozřejmě existují také hlásiče požáru, které dokáží automaticky vyslat nahranou mluvenou zprávu na různá telefonní čísla jak do klasické, tak mobilní telefonní sítě, popř. vyslat SMS zprávu. Umístění hlásičů požáru se doporučuje především do všech prostor s nebezpečím vzniku požáru. Zvláště se doporučuje montáž v místnostech, kde se spí, v obývacích místnostech, kancelářích, chodbách, halách, komorách, dřevěných stavbách, tam, kde se pohybují kuřáci a kde jsou užívána topidla všech druhů. Je důležité dbát na to, aby byl pro střežený prostor zvolen vhodný typ detektoru, zajistit tak jeho správnou funkci a tím minimalizovat plané poplachy např. kouřový detektor není vhodné umisťovat do prašných prostor. Vzhledem k tomu, že detektor požáru je napájen pomocí tužkových baterií (výrobce udává životnost baterií minimálně 1 rok a hlásič nás na vybité baterie sám upozorní akustickým signálem), je jeho obsluha a údržba velice jednoduchá. Prakticky spočívá pouze ve výměně vybitých baterií, čištění nasávacích otvorů pro kouř a provádění kontroly funkce hlásiče pomocí testovacího tlačítka. Vzhledem k malým rozměrům hlásičů je jejich montáž nenáročná, instalují se nejčastěji uprostřed hlídané místnosti pod stropem pomocí jednoho max. dvou vrutů. Jejich nenápadný vzhled nepůsobí v místnosti nijak rušivě. Cena autonomního hlásiče požáru pro domácí použití se pohybuje u oficiálních prodejců podle typu hlásiče v rozmezí 200 až 1500 Kč. Uvážíme-li kolik životů a materiálních hodnot lze uchránit včasným zjištěním požáru, jedná se určitě o výhodnou investici. I proto by se měl stát autonomní hlásič požáru a funkční hasicí přístroj podobně samozřejmým vybavením bytu jako televize nebo lednička.

 

TOPlist
logo_s_2.jpg (150×45)
aktualizováno: 31.05.2020 18:36:46